کارکرد جهان دون عجب است

همه سوگ است و نام او طرب است

وانکه نادان،ستور او به تک است

وانکه دانا،کمیت او عقب است

گر فروتر نشست خاقانی

چه کند روزگار بی ادب است!

قل هو الله نیز در قرآن

زیر تبت یدا ابی لهب است!