چراغ

بیژن شهرامی

چراغ

بیژن شهرامی

آن که شب های مرا مهتاب داد
روز اول گفت بابا آب داد

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است


  • ع ش